Planowane badania naukowe

  • Pomiar tempa i wielkości parowania potencjalnego i parowania rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym – z punktu widzenia bioklimatologii, element ten ma istotny wpływ na uciążliwość klimatu. Dokonując krótkoterminowych pomiarów parowania przy pomocy ewaporometru Piche’a w różnych częściach kraju, określimy wpływ tego elementu meteorologicznego na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla coraz liczniej przybywających tam turystów.

  • Pomiar pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 – wykonywanie dobowych pomiarów zanieczyszczeń pyłowych, w połączeniu z obserwacjami meteorologicznymi. Dostarczą one informacji o wielkości naturalnych zanieczyszczeń atmosfery, w różnych lokalizacjach Omanu. Na ich podstawie określone zostaną typy lokalizacji sprzyjające wysokiej koncentracji zanieczyszczeń pyłowych.

  • Pobór próbek z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych glebowych. W próbkach gleb z różnych regionów, z określonymi współrzędnymi geograficznymi, wykonane będą podstawowe analizy gleboznawcze zgodnie ze standardami ISO, tj. skład granulometryczny, odczyn, zawartość węgla organicznego i kationowa pojemność wymienna. Ponadto, wykonane zostaną pomiary odbicia spektralnego w zakresie 350 – 2500 nm przy użyciu radiometru hiperspektralnego FieldSpec 3 (ASD, USA). Na podstawie tworzonej bazy danych glebowych i biblioteki spektralnej opracowywane będą modele do predykcji wybranych cech gleb na podstawie parametrów odbiciowych w zakresie VIS-NIR.

  • Waloryzacja turystyczna geostanowisk, jako miejsc warunkujących funkcjonowanie i rozwój geoturystyki w Omanie. W ramach badań dokonana zostanie ocena infrastruktury i zagospodarowania turystycznego oraz przeprowadzone będą badania ankietowe wśród turystów, których celem będzie określenie profilu turystów odwiedzających tego typu obiekty. Szczególną uwagę zwrócimy też na dostępność wybranych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza porównawcza wybranych geostanowisk (m. in. Kanionu Wadi Ghul) względem danych uzyskanych we wcześniejszej edycji projektu w Kazachstanie.

  • Wykonanie mapy multimedialnej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wybranych indywidualności geograficznych Omanu.

  • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Sultan Qaboos University, w celu wymiany doświadczeń z zakresu sposobów kształcenia, a także przeprowadzenia prelekcji dotyczących badań realizowanych przez SKNG oraz funkcjonowania UAM.