O projekcie

GEOpraktyki to cykliczny, międzynarodowy projekt studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cechą charakterystyczną współczesnych programów studiów, jest przekazanie studentom głównie podstaw teoretycznych badań środowiskowych. Uzupełnienie studiów w zakresie umiejętności działań praktycznych jest sprawą pierwszorzędnej wagi! Dlatego też podejmujemy praktyki terenowe i wolontariat w różnych miejscach na kuli ziemskiej.

Jako młodzi podróżnicy, aktywiści, kierujący się w życiu pasjami, chcemy połączyć aspekt naukowy i turystyczny – zdobyć doświadczenie zawodowe w odległych od nas krajach i kręgach kulturowych w celu kształtowania postaw proekologicznych w kraju.

Studiowanie to przede wszystkim szansa, z której można skorzystać, jeśli oprócz uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych realizuje się zadania w powszechnym rozumieniu wykraczające poza kanon zajęć obligatoryjnych. Ekspedycje naukowe realizowane przez studentów nie należą do zjawiska powszechnego. Wydaje się pomijanym fakt, iż mogą wnieść bardzo wiele zarówno w rozwój nauki, jak i doświadczenie uczestników wyprawy czy lokalnych społeczności, w obrębie zamieszkania których ekspedycje są realizowane. Zastana sytuacja jest dla nas – organizatorów wyprawy, czynnikiem motywującym. Żyjąc w głębokim przeświadczeniu o potrzebie dokonania szybkich i stałych zmian na lepsze, rozpoczynamy cykl wypraw po wiedzę!


Cele projektu:

 

 • konfrontacja zdobytej podczas studiów wiedzy z praktyką: zdobycie doświadczenia niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy zawodowej;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie nauk geograficznych oraz języków angielskiego oraz hiszpańskiego;
 • nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetami w odwiedzanych krajach a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • podniesienie poziomu edukacji szczególnie w zakresie ochrony środowiska społeczności lokalnej, na współpracujących uniwersytetach;
 • rozwój metodyki badań związanych z realizacją programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce, poprzez analizę porównawczą monitoringu prowadzonego w innych warunkach geograficznych oraz ekonomicznych;
 • publikacja otrzymanych wyników badań w czasopismach naukowych
  i upowszechnianie ich podczas konferencji oraz prelekcji;
 • zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem warunków życia w niektórych częściach globu;
 • określenie stanowiska dotyczącego stanu środowiska przyrodniczego na Ziemi, czynne działania w celu jego ochrony;
 • promocja modelu działań dążących do zrównoważonego rozwoju i zachowania krajobrazów świata dla przyszłych pokoleń;
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, w tym szczególnie geografii, podnoszenie świadomości globalnych zagrożeń środowiskowych, inspiracja do działań;
 • promocja ekspedycji naukowych jako innowacyjnych form zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz podróżowania;
 • poznanie nowych kultur, tradycji i historii;
 • kształcenie poprzez podróżowanie;
 • promocja Polski, pielęgnowanie polskości i przekazywanie pozytywnego wizerunku Polaków zagranicą oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Pani Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej oraz Dziekana WNGiG UAM prof. UAM dr hab. Grzegorza Rachlewicza